Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

İcra ve İflas Hukuku

Kaplan Hukuk Bürosu olarak, alacaklarını tahsil ettiremeyen gerçek ve tüzel kişilerin borçluları aleyhine icra ve iflas takiplerinin yapılması ve borçlu konumunda olan kişilere gönderilmiş icra takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamına giren her türlü uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuz tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Genel haciz yoluyla icra takibi
• Menfi tespit ve istirdat davaları
• İtirazın İptali davaları
• İflas yoluyla icra takibi ve İflas davaları
• İflasın ertelenmesi konusunda başvuru yapılması
• Haciz kaldırma işlemleri
• İstihkak davaları