İdari Hukuku

Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

İdari Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kuralların bütünüdür. İdarenin kamu gücü kullanarak kamu yararına yapmış olduğu tek yanlı ve re’sen icra ettiği işlem ve eylemler idare hukukuna tabidir. İdari yargı, idarenin kamu gücüne dayanarak yapmış olduğu hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerden doğan her türlü hukuki uyuşmazlığın ve genel kamu hukukuna ait faaliyetlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur.

İdari dava, idari yargıda görülen davalardır ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usul kanununa göre idari dava türleri, iptal ve tam yargı davalarıdır. İptal davaları, bir idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından hukuka aykırılığını iddia ederek bu işlemin iptalini sağlamak amacıyla açılan idari davalardır. İptal davasında, mahkemenin yetkisi idari işlemin hukuka uygunluğunu denetlemekle sınırlıdır. Mahkeme ayrıca yerindelik denetimi yapamaz. Menfaati ihlal edilen kişi yapılan idari işlemin bir kısmını ya da tümünü iptal ettirebilir.

Tam yargı davaları ise, İYUK 2-b maddesi uyarınca, “idari işlem ve eylemlerden kişisel hakları doğrudan ihlal edilenler tarafından açılabilir. Ayrıca, İYUK 2-c maddesi esas alındığında, tahkim yol öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar da tam yargı davalarıdır. Görevli ve yetkili mahkemeler, dava konusu idari işlemin niteliğine göre farklılık göstermektedir.

Kaplan Hukuk Bürosu, uzman ve deneyimli avukatlarımız aracılığıyla idari davalar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Büromuzun idari yargılama alanında sunmuş olduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Hukuka aykırı idari işleme ilişkin iptal davaları
• Tazminat, geri alma, vergi ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar konusunda tam yargı davaları
• Kamulaştırma Kanununa aykırı yapılan idari işlemler hakkında davaların yürütülmesi
• 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamında memurlara ilişkin doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü
• Öğrencilere ilişkin davalar
• İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları
• İmar davaları
• İhale hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümü ve davaların yürütülmesi
• Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümü ve davaların yürütülmesi